Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

shreww
shreww
shreww
- Tęsknisz za nim? - Nie, pije kawę.
Reposted fromClary Clary viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
2316 852f 500
albo takie parówki....
Reposted fromrol rol viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Reposted fromlaluna laluna viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
5929 9698 500
Reposted frominverosimil inverosimil viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Wszystko, co mogę zrobić teraz bez ciebie, to cię zastąpić.
— Tom à la Ferme
Reposted frommhsa mhsa viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
8877 2898 500
mój motywator!
shreww
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
7158 f8c6
shreww
0344 afc8
shreww
7482 08a3
Reposted fromskatrix skatrix viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
0226 1d98 500
Reposted fromzdzir zdzir viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
7533 d250 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
8845 4225
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Chciałam się w Tobie zakochać z miłości. Nie z podziwu albo strachu, że będę sama. Chciałam się zakochać, zakopać Cię w sobie.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
shreww
Wypiłam dziś dwanaście kubków herbaty i dalej mi źle. Czy to czas na wino?
— chaos w życiu, chaos w głowie
7194 6a48 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl